Mijn favorieten

NVM

Waar staat NVM voor?

Sinds de beschermde titel van makelaar is afgeschaft, mag iedereen zich makelaar noemen. Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep.
NVM-Erecode
 1. Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij/zij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn/haar dienstverlening. In zijn/haar communicatie waakt hij/zij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.
 2. Een NVM-lid komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die zijn opdrachtgevers van NVM-leden mogen hebben. Hij/zij beschermt en bevordert hun/haar belangen. Vertrouwelijke informatie houdt hij/zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.
 3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.
 4. Raakt een NVM-lid in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Raakt hij in onderhandeling met een collega, dan benadert hij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.
 5. Een NVM-lid beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert hij een ter zake deskundige te raadplegen of doet hij zelf een beroep op zo’n deskundige.
 6. Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn/haar onderneming. Hij/zij handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij/zij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn/haar onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.
 7. Een NVM-lid onderhoudt goede contacten met zijn collega's. Hij/zij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.
 8. Een NVM-lid tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij/zij werkt mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.
 9. Een NVM-lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij hij/zij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.
 10. Een NVM-lid zorgt ervoor dat degenen, die aan zijn/haar onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

Waarom een NVM-specialist?

De NVM-makelaar is dé adviseur voor particuliere en professionele opdrachtgevers in alle facetten van de woningmarkt. NVM-makelaars onderscheiden zich ten opzichte van andere ondernemers in dit vakgebied op grond van kwaliteit, dienstverlening, advies en vakkennis. Ze werken permanent aan verbetering van kennis en kunde door opleidingen, trainingen en deelname aan relevante workshops, seminars en dergelijke. Tevens blijft de NVM-makelaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, de regelgeving en wetgeving van de overheid en juridische en overige aspecten op het vakgebied van wonen. Hierdoor kan hij een breed scala van diensten aanbieden. Of het nu gaat om koop/verkoop, huur/verhuur, nieuwbouw, taxaties, advisering over financiering of onteigening, een NVM-makelaar is de specialist op het gebied van de aan – of verkoop van uw woning.

De voordelen van de NVM-makelaar nog een keer op een rij:
 • Continue aandacht voor kwaliteit.
 • Uitgebreide kennis van de markt.
 • Vakkennis. De NVM-makelaar is verplicht ieder jaar op cursus te gaan. Zo blijft hij op de hoogte van alle ontwikkelingen.
 • Funda. Funda is de best bezochte woonsite van Nederland met ruim 200.000 bezoekers per dag. Op funda vindt u het woningaanbod van alle NVM-makelaars.
 • Erecode. Deze heeft betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk lid.
 • Bescherming van uw belangen. Voor eventuele klachten over een makelaar of vastgoeddeskundige van de NVM kunt u terecht bij de afdeling consumentenvoorlichting van de NVM. Ook is het mogelijk een beroep te doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Alle NVM-leden zijn onderworpen aan deze tuchtrechtspraak (Raden van Toezicht). Daarnaast kunnen particuliere opdrachtgevers (consumenten) een geschil over het betalen van een nota, alsmede een vordering tot vergoeding van schade tot een bedrag van € 10.000,00, voorleggen aan de Stichting Geschillencommissie voor Consumenten. Professionele opdrachtgevers kunnen terecht bij de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de NVM.